Az elektronikus árverési rendszer felhasználási szabályzata


1. Az Elektronikus Árverési Rendszer felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

1.1. Jogszabályi felhatalmazás A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: kar) által működtetett Elektronikus Árverési Rendszer (a továbbiakban: EÁR) működésének és árverezőként történő igénybevételének feltételeit a kar a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 253/F. § (1) bekezdésében, valamint az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (továbbiakban: EÁR rendelet) 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyásával állapítja meg. A felhasználási szabályzatot a kar a felhasználók számára közzéteszi az EÁR felületén.

1.2. A felhasználási szabályzat módosítása A kar a felhasználási szabályzatot az igazságügyért felelős miniszter jóváhagyásával módosíthatja. A módosított felhasználási szabályzatot a kar – a közzététel időpontjának feltüntetetésével – a felhasználók számára közzéteszi az EÁR felületén. Az árverező a felhasználási szabályzat módosításának közzétételét követően az EÁR-ban műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználási szabályzat módosítását az első művelet megkezdésekor a rendszer által felajánlott „Elfogadom az Elektronikus Árverési Rendszer módosított felhasználási szabályzatát” tartalmú üzenetet elfogadta.

1.3. Irányadó rendelkezések Az EÁR mûködésére, használatára, továbbá árverezőként történő igénybevételére jelen felhasználási szabályzat rendelkezésein kívül a Vht. és az EÁR rendelet rendelkezései az irányadóak.

2. Értelmező rendelkezések Elektronikus Árverési Rendszer: a kar (vagy az általa megbízott üzemeltetõ) által mûködtetett és az interneten, a www.mbvk.hu oldalon elérhetõ felület, amelyen a kar által mûködtetett informatikai alkalmazás útján a bírósági végrehajtók az árveréseket közzéteszik, az árverezõket nyilvántartásba veszik, és amelyen az árverezõk, valamint az árverezõk csoportjai az elektronikus ingatlan-árveréseken és az elektronikus ingóárveréseken elektronikus úton vételi ajánlatot tehetnek. Árverés: a hagyományos ingóárverés (Vht. 118-129. §); az elektronikus ingóárverés (Vht. 132/B- 132/G. §) az elektronikus ingatlanárverés Vht. 141-156. §); az elektronikus ingatlanátvételi eljárás (Vht. 158. §), az ingatlan elektronikus folyamatos árverezését megszakító kérelemre indult árverés (Vht. 159. § (2) bek.). Árverési hirdetmény: a végrehajtó árverés kitűzése iránti írásbeli (nyomtatott és/vagy elektronikus) intézkedése. Az EÁR nyilvános oldala: a rendszer nyilvános, bárki által az EÁR-ben felhasználói regisztráció nélkül megtekinthetõ oldala. Felhasználó: az, aki az EÁR nyilvántartásaiba betekint vagy az EÁR útján műveletet hajt végre . Végrehajtó: hivatali elektronikus aláírás használatára jogosult önálló bírósági végrehajtó és törvényszéki végrehajtó. Árverező: az árverezők elektronikus nyilvántartásában szereplő felhasználó. Felhasználói regisztráció: az árverezõ bejegyzése az árverezõk elektronikus nyilvántartásába. A végrehajtó jogszabály erejénél fogva az EÁR regisztrált felhasználója. Aktiválási kérelem: az árverezõnek az árverést lefolytató végrehajtóhoz az EÁR felületén keresztül előterjesztett kérelme felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverésen való részvételhez szükséges aktiválása érdekében. Licitnapló: az EÁR-ben az árverés idõtartama alatt közzétett valamennyi vételi ajánlat adatait – a vételi ajánlatot tevõ árverezõ árverezõi egyedi azonosítóját, a vételi ajánlat összegét és a közzététel idõpontját – tartalmazó adatsorok összessége.

3. Általános rendelkezések

Az EÁR mûködése folyamatos, kivéve az üzemszerû karbantartás idõszakát, amely általában éjszakai idõpontra (22 óra és 6 óra között) esik. Az üzemszerû karbantartás várható idõpontjáról és tartamáról szóló rendszerüzenet a felhasználók számára az EÁR nyilvános oldalán kerül közzétételre. Az EÁR informatikai alkalmazását érintõ üzemzavarról szóló tájékoztatás az üzemzavar ideje alatt ugyancsak közzétételre kerül a nyilvános oldalon. Az EÁR használata során a különbözõ mûveletek a felkínált, magyar nyelvű szövegezéssel ellátott adatlapok, mûveleti gombok és kapcsolók segítségével végezhetõek el. Az EÁR-ben kikiáltási árként, árverési elõlegként, lictiküszöbként, vételi ajánlatként és vételárként közzétett összegek forintban értendõk. A kar az EÁR nyilvános oldalán tájékoztatja a felhasználókat a közzétett árverési hirdetmények másolatát tartalmazó file-ok letöltéséhez és megnyitásához szükséges szoftverekről illetve megjelöli azok internetes letöltési forrását. A kar az EÁR használatához telefonos, illetve elektronikus levelezés útján működő szakmai és technikai segítségnyújtó szolgáltatást (helpdesk-szolgáltatás) mûködtet a felhasználók számára. A kar az EÁR nyilvános oldalán közzéteszi a helpdesk-szolgáltatás elérhetőségét. A kar a telefonos helpdesk-szolgáltatást munkanapokon 8-15 óra között nyújtja a felhasználók számára. A helpdesk-szolgáltatás üzemeltetésére a kar külső szervezettel szerződést köthet. Az árverezõ és az árverést lefolytató végrehajtó közötti kommunikáció a Vht-ban, az EÁR rendeletben és jelen felhasználási szabályzatban meghatározott, az EÁR felületén elvégezhetõ mûveletek, és azokról a felhasználói kezelõfelületen megjelenõ rendszerüzenetek formájában történik. A rendszerüzenetek a kezelõfelületen történõ közzétételük napját követõ munkanapon kézbesítettnek tekintendõk. A rendszer tájékoztató jelleggel a felhasználó által megadott e-mail címre is küld értesítéseket.

4. Felelõsség az EÁR-ben közzétett adatok tartalmáért

Az EÁR nyilvántartásaiba bejegyzett, illetve a rendszerben közzétett adatok valódiságáért a regisztrált felhasználók tartoznak felelősséggel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az EÁR-ben közzétett árverési hirdetményekben és árverésekrõl szóló egyéb tájékoztatásokban az árverésre meghirdetett vagyontárgy adatainak feltüntetése nem jelenti a vagyontárgy tulajdonságainak teljes körû ismertetését, a közzététel iránt intézkedõ végrehajtó vagy a kar részérõl a vagyontárgy fizikai, mûszaki állapotáért, minõségéért, továbbá a vagyontárgy felhasználó által nem észlelt hibáiért, hiányosságaiért vállalt felelõsséget.

5. Árverezõk részére biztosított beállítási és mûveleti lehetõségek

Az árverezõ a felhasználói nevének és jelszavának megadásával léphet be árverezõ felhasználói minőségében az EÁR felületére. Az árverezők az alábbi EÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe: - oldalfrissítés beállítása a kezdõoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál - felhasználási szabályzat elfogadása, elutasítása - árverezői jelszó megváltoztatása - az árverezõ mindenki által látható árverezõi egyedi azonosítójának (becenév) megváltoztatása - elektronikus levelezési cím megváltoztatása - találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között - az árverezõ által kijelölt árverések kezdõ oldalon történõ figyelése - aktiválási kérelem elõterjesztése - az árverési elõleg visszautalása iránti kérelem elõterjesztése - vételi ajánlat megtétele elektronikus árverésen (licitálás).

6. Végrehajtók részére biztosított beállítási és mûveleti lehetõségek

A végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával veheti igénybe az EÁR végrehajtók részére nyújtott szolgáltatásait. A kar a végrehajtókat vh.jelvényszám@mbvk.hu formátumú elektronikus levelezési címmel látja el, melynek alkalmazása az EÁR-ben a végrehajtók számára kötelező. A végrehajtók az alábbi EÁR szolgáltatásokat vehetik igénybe: - oldalfrissítés beállítása a kezdõoldalon, illetve az árverési tétel részletes adatainál - a közzéteendõ értesítéseken szereplõ végrehajtói adatok rögzítése - végrehajtói jelszó megváltoztatása - találati listák hosszának meghatározása a rendszer által biztosított keretek között - árverezõ regisztrációja - regisztrált árverezõk adatainak módosítása és törlése - árverési hirdetmények közzététele - közzétett árverés hirdetményének törlése - közzétett árveréshez tartozó licitnapló lezárása - árverezõ aktiválási kérelmének elbírálása (aktiválás, aktiválás elutasítása) - árverési vevõ felhívása az árverési jegyzõkönyv aláírására és a vételár megfizetésére.

7. Árverezői regisztráció

Az árverezői regisztráció során az árverezõ Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt és a végrehajtó rendelkezésére bocsátott adatai az EÁR erre szolgáló elektronikus adatlapjának (árverezői regisztrációs adatlap) kitöltésével és továbbításával rögzítésre kerülnek. Az árverezõ a regisztráció során az EÁR árverezői használatához szükséges felhasználói nevet, jelszót és árverezõi egyedi azonosítót kap (a továbbiakban együttesen: árverezői azonosító), mellyel jogosulttá válik a rendszer árverezõként történõ használatára. Minden árverezõ (ideértve az árverezői csoportot is) kizárólag egy árverezői azonosítóval rendelkezhet; a további regisztrációt az EÁR automatikusan elutasítja. Ugyancsak elutasításra kerül a regisztráció, ha az árverezői regisztrációs adatlapot a végrehajtó hiányosan tölti ki. A regisztráció díjköteles, a regisztráció a díj megfizetését követõen végezhetõ el. A díjat a regisztrációt elvégzõ önálló bírósági végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) vagy törvényszéki végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) kell megfizetni, melynek összege 6000 Ft. Az árverezői regisztráció személyesen, bármely önálló bírósági végrehajtónál vagy törvényszéki végrehajtónál elvégezhetõ. Az önálló bírósági végrehajtók névjegyzéke, irodájának címe és félfogadási ideje a www.mbvk.hu internetes címen tekinthetõ meg, a törvényszéki végrehajtók irodájának címe és félfogadási ideje pedig a törvényszékek honlapjain találhatók. Az árverezői regisztrációhoz a regisztrálni kívánó személy következõ iratainak bemutatása szükséges a végrehajtó részére: - személyazonosság igazolására szolgáló okirat - lakcímkártya - adóazonosítót tartalmazó hatósági igazolvány - szervezet esetében: cégmásolat és aláírási címpéldány, illetve cégen kívüli egyéb szervezet esetében a nyilvántartást vezetõ szervezet igazolása a nyilvántartásba vételrõl - törvényes képviselő esetében a regisztrálni kívánó személy törvényes képviselõjének a személyazonossága és lakcíme igazolására szolgáló okirata - meghatalmazott esetében meghatalmazás és a meghatalmazott fentebb felsorolt iratai. A regisztrációhoz adott meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó személyazonosságát igazoló okiratának és lakcímkártyájának okmányazonosítóját, adóazonosító jelét, valamint az ezen okmányokban szereplõ, a Vht. 132/E. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt adatait. A szükséges iratok bemutatásának és a Vht. 132/E. § (2) bekezdésében foglalt adatok szolgáltatásának hiányában a regisztráció nem kezdhetõ meg. A regisztrációt megelõzõen a végrehajtó a Vht. 47/A. § szerinti okmány- és adat-ellenõrzést a JÜB-rendszerben elvégzi. A regisztrációra a felhasználói szabályzat elfogadását követõen kerül sor. A felhasználói szabályzat elfogadása a felhasználói szabályzat regisztráció alkalmával kinyomtatott példányainak alíárásával és az egyik aláírt példánynak a regisztrációt végző végrehajtó részére történő átadásával történik. A regisztrációról az árverezõ a rendszerben rögzített adatait, valamint a regisztrációt végzõ végrehajtó nevét, székhelyét és a regisztráció idõpontját tartalmazó kinyomtatott kivonatot kap kézhez, melyet mind a végrehajtónak, mind az árverezõi regisztrálónak (törvényes képviselőnek, meghatalmazottnak) alá kell írnia. A kivonaton szerepel a regisztrációnak az EÁR által generált, egyedi karaktersorozata.

8. Felhasználói név, jelszó

A regisztráció során az árverezõ az EÁR által generált egyedi felhasználói nevet (egyedi árverezõi azonosítót) kap. Az jelszót az EÁR-be elsõ alkalommal történõ belépéskor - az értesítési email címre megküldött - aktiváló email-ben található linkre történő kattintással, az árverezőnek kell megadnia. A jelszó később is bármikor megváltoztatható az árverező saját beállításai alatt. Az árverezõ által megadott jelszónak legalább 8 karakterbõl kell állnia, melynek tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, valamint számot is. Ha az árverezõ a jelszavát elfelejtette, új jelszó megadására alkalmas linket a https://arveres.mbvk.hu/ujjelszo/ linkre kattintva elérhető űrlap kitöltésével és beküldésével igényelhet. Az árverezõ tudomásul veszi, hogy az EÁR felületére a felhasználói nevével és jelszavával belépett felhasználó által elvégzett mûveleteket a többi felhasználó az általa elvégzett mûveleteknek tekinti. Az árverezõ tartozik felelőséggel azért, hogy felhasználói neve, jelszava és árverezõi egyedi azonosítója ne juthasson illetéktelenek tudomására; ugyancsak az árverező felelős az ebből eredő esetleges károkért.

9. Adatmódosítás, törlés

Az árverezõ bármelyik végrehajtónál kérheti az árverezõk elektronikus nyilvántartásába bejegyzett adatainak módosítását. A módosított adatot tartalmazó iratot, igazolványt a végrehajtó részére be kell mutatni. A módosítás díjköteles, a módosítás a díj megfizetését követõen végezhetõ el. A díjat a módosítást elvégzõ önálló bírósági végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) vagy törvényszéki végrehajtónál (végrehajtó-helyettesnél) kell megfizetni, melynek összege 3000 Ft. Az árverezõk elektronikus nyilvántartásába az erre szolgáló elektronikus adatlap kitöltése során történt elírás miatt tévesen bejegyzett adat módosításáért nem kell díjat fizetni. A jelszó és az árverezõi egyedi azonosító módosítása csak az EÁR felületén végezhető el; az elektronikus levelezési cím megváltoztatása is itt lehetséges a Beállítások menüpont alatt. A rendszer a jelszó, az árverezõi egyedi azonosító és az elektronikus levelezési cím megváltoztatásáról elektronikus úton küld tájékoztatást az árverezõ által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverezõ a személyazonosítására szolgáló iratok bemutatása mellett bármelyik végrehajtónál díjmentesen kérheti a nyilvántartásból történõ törlését, amennyiben nincs a rendszerben a kérelem elõterjesztésének idõpontjában közzétett vételi ajánlata. Közzétett vételi ajánlat esetében a rendszer a törlést automatikusan elutasítja.

10. Árverezői azonosító aktiválása

Az árverezői azonosító adott árverési tételhez történõ aktiválásának feltétele – a Vht-ban az árverésen árverezõként történõ részvételhez meghatározott egyéb feltételek teljesítésén túl – az árverési elõlegnek az árverést lefolytató végrehajtó letéti számlájára való befizetése vagy átutalása és az aktiválási kérelem felhasználói kezelõfelületen keresztül történõ továbbítása. Az aktiválási kérelemben az árverezõ nyilatkozik arról, hogy az árverési elõleget – az elektronikus ingatlan átvételi eljárás kivételével – befizette, az árverési feltételeket tudomásul vette és nem minõsül az árverésbõl kizárt személynek, továbbá megteszi az EÁR rendeletben meghatározott egyéb nyilatkozatokat is. A végrehajtó az aktiválási kérelemrõl az EÁR rendelet 26. §-ában foglalt határidõben dönt; az EÁR a végrehajtó döntésérõl a felületen rendszerüzenetet jelenít meg és – tájékoztató jelleggel – elektronikus levelet is küld az árverezõ számára. Az aktiválási kérelem elutasításáról szóló rendszerüzenet tartalmazza az elutasítás végrehajtó által megjelölt okát is. Az árverezõ tudomásul veszi azt, hogy a vételi ajánlat licitnapló lezárása elõtti megtételéhez az aktiválási kérelmet olyan idõpontban kell elõterjesztenie, hogy az aktiválásra elegendõ idõ álljon a végrehajtó rendelkezésére. Az aktiválási kérelem elõterjesztésére a kar által ajánlott legkésõbbi idõpont a licitnapló lezárása elõtti 3. munkanap. Az aktiválási kérelem késedelmes benyújtásának következményei az árverezõt terhelik. Az árverezõ tudomásul veszi azt, hogy az aktiválási kérelem teljesítéséhez az átutalt árverési elõlegének beazonosítása akkor lehetséges, ha az átutalási megbízáson közleményként feltüntetni a végrehajtási ügyszámot, az EÁR által generált egyedi karaktersorozatot és az árverési tétel azonosítószámát. A közleményben történt esetleges elírásokból eredõ azonosítási problémákért a felelõsség az árverezõt terheli. Az árverezõ tudomásul veszi, hogy a végrehajtó nem köteles az átutalással megfizetett összegek eredetét kutatni; a végrehajtó a beazonosíthatatlan összegeket az átutaló részére visszautalja.

11. Licitálás

Az árverezõ az adott árverési hirdetmény oldaláról megnyitható licitnapló megtekintésével követheti nyomon a licitálást. A vételi ajánlat megtételére (licitálás) az aktivált árverezői azonosítóval rendelkezõ árverezõnek a rendszer kezelõfelületén keresztül a licitnapló lezárásáig van lehetõsége a vételi ajánlat összegének megjelölésével és a vételi ajánlat rendszernek történõ továbbításával. A vételi ajánlat nem vonható vissza. A rendszer az elektronikus árveréseken automatikusan a legalacsonyabb vételár összegét, majd pedig a licitküszöb összegével emelkedõ összegeket ajánl fel az árverezõ számára; ezek közül kell kiválasztania az árverezõnek a vételi ajánlata összegét. Az árverezõ a vételi ajánlat elküldése elõtt köteles meggyõzõdni vételi ajánlata összegének helyességérõl. A kar és az árverést lefolytató végrehajtó nem vállal felelõsséget a vételi ajánlat összegének begépelése során vétett, elírásból eredõ, az árverezõ szándékától eltérõ összegû árajánlat megtételéért. A rendszer automatikusan közzéteszi a licitnaplóban a korábban közzétett vételi ajánlat összegénél magasabb összegû, a Vht-ban meghatározott mértékû vételi ajánlatokat. A Vht-ban foglalt feltételeknek meg nem felelõ összegû ajánlatokat a rendszer nem teszi közzé; ezek naplózásra kerülnek. A rendszer a vételi ajánlatot mindaddig a legmagasabb összegű érvényes vételi ajánlatként teszi közzé a licitnaplóban, amíg nem tesz közzé abban újabb vételi ajánlatot. Az újabb vételi ajánlat közzétételével a korábbi vételi ajánlat érvényét veszti. Ha az árverezõ az elektronikus árverésen a továbbiakban nem kíván részt venni, és nincs a rendszerben érvényes vételi ajánlata, a rendszer kezelõfelületén keresztül kérheti az aktiválás megszüntetését. Közzétett, érvényes vételi ajánlat esetén a rendszer nem teszi lehetõvé a megszüntetési kérelem továbbítását. Ha az elektronikus árverésen részt vevő árverező az előleg visszautalása iránti kérelmet terjesztett elő, az EÁR a kérelem továbbításával egyidejűleg automatikusan megszünteti az árverező aktivált státuszát. A kérelem automatikusan elutasításra kerül amennyiben az elektronikus árverésre a kérelem benyújtásáig más vételi ajánlat nem érkezett.

12. Elõárverezési jog gyakorlása

Árverés esetén az elõárverezési jog gyakorlása is az EÁR kezelõfelületén keresztül történhet, arra az aktivált árverezői azonosítóval rendelkezõ elõárverezésre jogosult árverezõnek van lehetõsége. Az elõárverezésre jogosult árverezõnek az aktiválási kérelemben meg kell jelölnie e minõségét; részére az aktiválás olyan tartalommal történik meg, hogy nemcsak vételi ajánlat megtételére, hanem elõárverezési jog gyakorlására is jogosulttá válik. Az elõárverezésre jogosult árverezõ oly módon gyakorolhatja az elõárverezési jogát, hogy összeg megjelölése nélkül tehet vételi ajánlatot; ez a vételi ajánlat minõsül a rendszerben megelõzõen közzétett vételi ajánlat vonatkozásban megtett elõárverezési jogot gyakorló nyilatkozatnak. A nyilatkozat nem vonható vissza. Az EÁR az elõárverezési jogot gyakorló nyilatkozatot az árverezõ egyedi azonosítójának, a közzététel idõpontjának és az elõárverezési jog gyakorlása tényének feltüntetésével teszi közzé a licitnaplóban. A közzététellel a korábban közzétett vételi ajánlat érvényét veszti.

13. Licitnapló lezárása

Az EÁR az árverés befejezésének időpontjában automatikusan zárja le a licitnaplót. Ezt követõen vételi ajánlat megtétele nem lehetséges: az elektronikus árverés befejezõdik. A rendszer a licitnapló automatikus lezárásának idõpontját megelõzõen a végrehajtó részére is biztosítja a licitnapló lezárásának lehetõségét, ha már nem állnak fenn a vagyontárgy értékesítésének feltételei. Ebben az esetben az utolsóként közzétett vételi ajánlat is érvényét veszti, a továbbiakban elõárverezési jog gyakorlására sincs lehetõség.

14. Értesítés az árverési vételrõl

Az árverési vevõ részére szóló, az árverési jegyzõkönyv aláírására és a vételár megfizetésére vonatkozó végrehajtói felhívást az EÁR az árverési vevő rendszerüzeneteként jeleníti meg a felületen és – tájékoztató jelleggel – elektronikus levelet is küld az árverezõ által megadott elektronikus levelezési címre. Az árverezõ tudomásul veszi, hogy ha a rendszerüzenetben foglalt felhívásnak, mint árverési vevő nem tesz eleget, beállnak a mulasztó árverési vevõvel szemben a Vht -ban megállapított jogkövetkezmények.

15. Árverezõ adatainak kezelése

A kar az árverezõ által az EÁR-be való bejegyzés vagy közzététel céljából a regisztráció (módosítás) és a jelen felhasználási szabályzat szerinti mûveletek elvégzése során megadott adatokat (a továbbiakban együtt: adatok) a végrehajtási árverések lefolytatása és a végrehajtási ügyek adatainak megõrzése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.), a Vht-ban és az EÁR rendeletben meghatározott módon és ideig kezeli, gondoskodik az adatvédelmi követelmények teljesítésérõl. Az EÁR-ben az adatok a rendszer nyilvántartásaiból történõ törlésüket követõen a Vht. 253/F. §- ban foglaltak szerint naplóadatként még 10 évig hozzáférhetõek és törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatóak. Ezt követõen a kar gondoskodik az adatok végleges megsemmisítésérõl, végérvényesen megszünteti az árverezõvel való kapcsolatba hozhatóságukat. A kar az adatokat és a naplóadatokat csak törvényben meghatározott személyek részére továbbíthatja. Az árverezõ tudomásul veszi, hogy a kar a rendszer üzemeltetésére harmadik személlyel szerzõdést köthet, aki a rendszer üzemeltetése során jogosult az adatok megismerésére. Az árverezõ a felhasználási szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a kar és a rendszer üzemeltetésével megbízott harmadik személy az Info tv., a Vht., az EÁR rendelet és jelen felhasználási szabályzat szerint kezelje. A felhasználó tudomással bír arról, hogy az EÁR-ben kezelt adatok a Vht-ban meghatározott körben nyilvánosak, azokat a rendszer felületén bárki jogosult regisztráció nélkül megismerni; a rendszer ezen nyilvántartásaiba történõ betekintésrõl a kar rendszernaplót nem vezet. Ilyen nyilvános adatbázisok: az árverési hirdetmények nyilvántartása és a hozzájuk tartozó licitnaplók.